Pedagogisk profil

- Alltid mot nye mål

Temaprofil: Forske og utforske

I. Vårt verdigrunnlag

Kjerneverdier: 

 • Framtidsorientert
 • Reflektert
 • Aktiv  
 • Målrettet 

Ved Roald Amundsen videregående skole skal elevene oppleve at de er viktige og at de blir sett og hørt. Skolen skal vise og kreve respekt for enkeltmennesket og fellesskapet. Den skal være utadrettet og en naturlig del av det lokale samfunnet.

Opplæringen skal være framtidsrettet og virkelighetsnær i innhold og arbeidsmåter. Global og lokal miljøbevissthet skal være en naturlig del av skolens arbeid og målsetting. God planlegging, forberedelse og egenaktivitet skal være forutsetninger for god læring.  Elevene skal utvikles til målrettede, aktive og  medskapende elever med ansvar for egen faglig og personlig utvikling. Det betyr at vi som arbeider her:

 • er lojale overfor skolens verdier
 • er utviklingsorienterte, kreative og endringsdyktige
 • tar vare på det enkelte mennesket
 • er motiverte, engasjerte og løsningsorienterte
 • er nysgjerrige på ny viten basert på eldre kunnskap og erfaring

II. Vårt syn på læring

Roald Amundsen videregående skole setter den enkelte elevs læring i sentrum. De grunnleggende forutsetningene for læring er motivasjon, nysgjerrighet og egenaktivitet, noe som også var karakteristisk for Roald Amundsen.  Læring krever målrettet innsats. Det betyr at vi som arbeider her:

 • legger til rette for at alle får utfordringer og mestring
 • organiserer opplæringen i tråd med varierte arbeidsmetoder og studieteknikk
 • gir opplæring i kildekritisk tenkning og demokratiske verdier
 • gir rammer og grenser for god oppførsel
 • samarbeider med lokalsamfunnet
 • vektlegger samarbeidet hjem/skole og ser foresatte som ressurs

III. Våre arbeidsmetoder

Roald Amundsen videregående skole skal være en god arbeidsplass for elever og ansatte. Vi vektlegger et stimulerende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Opplæringen er tilpasset den enkelte elev og utdanner eleven for framtiden. Det betyr at vi som arbeider her:

 • benytter forskning og utforskning som metode i læringsarbeidet
 • samarbeider i nær og god kontakt med elevene
 • arbeider tverrfaglig
 • deler kunnskap og erfaringer med hverandre
 • utvikler skolen gjennom tilbakemeldinger fra elever, foresatte og lokalsamfunn
 • samarbeider med skoler nasjonalt og internasjonalt
 • bidrar med kunnskap til lokalsamfunnet