Handlingsplan for skolemiljø

Nulltoleranse overfor mobbing og trakassering

Skolen har nulltoleranse overfor mobbing og trakassering. I hver gruppe på 30 elever skal det velges to representanter til elevrådsstyret og en elev som har spesielt ansvar for miljøet (miljøagent) i sin gruppe. Miljøagentene har som oppgave å ta initiativ til å skape et godt klassemiljø (jf §9a i Opplæringsloven) og se til at alle har det greit på skolen vår.

Dan Olweus definisjon på mobbing:

”En person blir mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra enten en eller flere personer. Mobbing kan være av både psykisk og fysisk karakter. I et mobbeforhold eksisterer det en klar forskjell i styrkeforhold mellom plager(e) og offer.”